Leerlingbegeleiding

Mentoren
De mentor is voor de leerlingen de eerste vraagbaak over allerlei schoolse of persoonlijke zaken. Hij of zij bewaakt de studieresultaten, de sfeer in de klas, het sociaal welbevinden van de leerlingen, en onderhoudt contacten met ouders. Als docent staat hij dicht bij het dagelijkse schoolleven.

Behalve studieproblemen, kunnen er ook andere problemen bij een leerling spelen. Dan kan de mentor een deskundige inschakelen, zoals de remedial teacher of de zorgcoördinator. Met instemming van de ouders kan een leerling worden besproken door het zorgadviesteam (ZAT).

Elke klas heeft een eigen mentor.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor mentoren, docenten en conrectoren als er signalen zijn dat extra ondersteuning wenselijk is. Julie Schoorl is de zorgcoördinator, zij neemt in sommige gevallen de individuele begeleiding van leerlingen op zich of verwijst door, met toestemming van de ouders, naar de aan school verbonden begeleider passend onderwijs of ouder- en kindadviseur. Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften stelt zij, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Wij werken ook met MULTIsignaal, een netwerk dat onderlinge afstemming tussen signaleringsbevoegden mogelijk maakt, om zo de leerlingen van passende hulp te kunnen voorzien. Een beknopte weergave van de extra ondersteuning die de school biedt, is terug te vinden in het overzicht van de ondersteuning op het Barlaeusgymnasium. Voor verdere informatie zie het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).