Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeelsleden van het Barlaeus Gymnasium kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR overlegt ongeveer eens in de zes weken met de schoolleiding over belangrijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het toelatingsbeleid, arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel, besteding van het geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het leerlingstatuut en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De vergaderingen zijn openbaar.  De medezeggenschapsraad van het Barlaeus bestaat uit twaalf personen: zes vertegenwoordigers van het personeel, drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van de leerlingen.

Wilt u de de stukken van de MR (notulen, jaarverslagen) ontvangen dan kunt u het aanvragen via mail: mr@barlaeus.nl

Alle ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. U bereikt de MR via mr@barlaeus.nl.

Leden MR van het schooljaar 2020-2021 zijn:

PMR: Maaike Zwaagstra, Mirjam van der Worp, Ilse Stofmeel, Lotte de Jonker, Caroline Siebbeles, Malika Aajoud.

Ouders: Carolien Flury, Mariëlle Beckers, Tati Vereecken-Suwarganda

Leerlingen: Thom de Haan, Catharina van den Broek,  Hashim Khalid

Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia
is een samenwerkingsverband van verschillende gymnasia. Deze kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad.