Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeelsleden van het Barlaeus Gymnasium kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR overlegt ongeveer eens in de zes weken met de schoolleiding over belangrijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het toelatingsbeleid, arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel, besteding van het geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het leerlingstatuut en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De vergaderingen zijn openbaar.  De medezeggenschapsraad van het Barlaeus bestaat uit twaalf personen: zes vertegenwoordigers van het personeel, drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van de leerlingen.

Alle ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. U bereikt de MR via mr@barlaeus.nl en de oudergeleding van de MR via sibelkilic72@hotmail.com.

NB. Juli 2016,  Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn Sibel Demir-Kilic, Mariska Enneking en Floris van den Broek voor een periode van drie jaar benoemd in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia
is een samenwerkingsverband van verschillende gymnasia. Deze kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

img_8604